مقاله اثرات تاريخهای مختلف كاشت بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام ماش و لاينهای اميد بخش در منطقه ورامين

مقاله اثرات تاريخهای مختلف كاشت بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام ماش و لاينهای اميد بخش در منطقه ورامين

مقاله اثرات تاريخهای مختلف كاشت بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام ماش و لاينهای اميد بخش در منطقه ورامين

مقاله اثرات تاريخهای مختلف كاشت بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام ماش و لاينهای اميد بخش در منطقه ورامين

چکیده : این تحقیق به منظور بررسی اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین و نیز بررسی روند تغییرات شاخصهای فیزیولوژیکی رشد مانند شاخص سطح برگ، درجه-روز رشد و سرعت رشد محصول وسرعت رشدنسبی در ارقام و لاینهای ماش در منطقه ورامین در سال ۱۳۸۸ اجرا گردید. …

دانلود مقاله اثرات تاريخهای مختلف كاشت بر روي عملكرد و اجزاء …

دانلود مقاله اثرات تاريخهای مختلف كاشت بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام ماش و لاينهای اميد بخش در منطقه ورامين … در بین ارقام و لاینهای مورد بررسی نیز بیشترین میانگین عملکرد دانه مربوط به لاین امید بخش NM-94 با ۱۸۹۲ کیلوگرم در هکتار و پس از آن رقم گوهر با ۱۷۶۳ کیلوگرم در هکتار بود. در این میان لاین ۱-۶-۱۶ با ۱۵۷۵ کیلوگرم …

پایان نامه اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر روی عملکرد و اجزاء …

پایان نامه اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام ماش و لاینهای امید بخش … نتایج این تحقیق نشان داد کشت گیاه ماش در صورت کاربرد مدیریت مناسب زراعی در منطقه ورامین بسیار مطلوب بوده و این گیاه پتانسیل تولید بالایی در شرایط آب و هوایی … چکیده مقالات هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران .

دانلود مقاله اثرات تاريخهای مختلف كاشت بر روي عملكرد و اجزاء …

بهترین ها برای شما این بار فایل دانلود مقاله اثرات تاریخهای مختلف کاشت ,اجزا عملکرد ارقام ماش و لاینهای امید بخش,دانلود مقاله اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر روی … شاخصهای فیزیولوژیکی رشد مانند شاخص سطح برگ، درجه-روز رشد و سرعت رشد محصول وسرعت رشدنسبی در ارقام و لاینهای ماش در منطقه ورامین در سال 1388 اجرا گردید.

پایان نامه اثرات تاریخ های مختلف کاشت بر روی عملکرد و اجزاء …

پایان نامه اثرات تاریخ های مختلف کاشت بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام ماش و لاین های امید بخش در منطقه ورامین پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.) گرایش زراعت چکیده این تحقیق به منظور بررسی اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد، اجزای عم.

مقاله اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر روی عملکرد و اجزاء …

۲۱ بهمن ۱۳۹۶ – مقاله اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام ماش و لاینهای امید بخش: جهت دانلود مقالات و مطالب علمی مرتبط با آن با عنوان روی گزینه خرید … فیزیولوژیکی رشد مانند شاخص سطح برگ، درجه-روز رشد و سرعت رشد محصول وسرعت رشدنسبی در ارقام و لاینهای ماش در منطقه ورامین در سال 1388 اجرا گردید.

پروژه تاثیر تاريخهای مختلف كاشت بر روي عملكرد ماش و …

تاثیر تاريخهای مختلف كاشت بر روي عملكرد ماش و لاينهای اميد بخش. این تحقیق به منظور بررسی اثرات تاریخهای مختلف کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتئین و نیز بررسی روند تغییرات شاخصهای فیزیولوژیکی رشد مانند شاخص سطح برگ، درجه-روز رشد و سرعت رشد محصول وسرعت رشدنسبی در ارقام و لاینهای ماش در منطقه …

[PDF]ﮐﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

ﮐﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻋﻨﻮان. اﺳﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ي اول ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس. 1. ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻮﮔﺮد و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻠﺰا و ﭘﺎﯾﺪاري ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺴﺎ. اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻠﯿﺰاده، ﻣﻬﺪي ﻣﺪﻧﺪوﺳﺖ و ﻣﺤﻤﻮد …. ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮد زﯾﺴﺘﯽ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎرور 2 و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﻫﺮز ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﮑﺮد ذرت داﻧﻪ اي رﻗﻢ ﺳﯿﻨﮕﻞ ….. ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻮد ﻧﯿﺘﺮوژن و ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﺑﺮ روي راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ دو ﻻﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺞ.

چاپ – دانشگاه تهران

مطالعه اثرات الگوهای مختلف کاشت در کاهش مصرف علف کش و جمعیت های هرز ذرت دانه ای، علی اسکندری، دانشگاه تهران، 1385/07/03; بررسی تاثیر تنش کم آبیاری … مختلف پلیمر سوپر جاذب بر روی راندمان استفاده از کود،عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای رقم s.c.704، ویدا حبیبی، دانشگاه تهران، 1386/12/15; بررسی تاثیر تاریخ کاشت و …

دانلود پروژه اثرات تاريخهای مختلف كاشت بر روي عملكرد و …

۳۰ آذر ۱۳۹۶ – دریافت فایل دریافت_فایل. دانلود کمک پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع اثرات تاريخهای مختلف كاشت بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام ماش و لاينهای اميد بخش در منطقه ورامين. ماش با نام علمی ( Vigna radiata ) . گیاهی دیپلوئید با کروموزوم می باشد . ساوی در سال 1824 جنس Vigna را کشف کرد و آنرا به یک پروفسور …

[PDF]اي و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ذرت داﻧﻪ ﻣﻐﺬي روي و آﻫﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺄﺛﻴﺮ – فصلنامه …

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﻋﻨﺎﺻﺮ رﻳﺰ. ﻣﻐﺬي روي و آﻫﻦ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد. و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ذرت داﻧﻪ. اي. در ﻣﻨﻄﻘﻪ. وراﻣﻴﻦ o. ﻓﺮزاد اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ. ﻧﮋاد، ﻋﺒﺎس ﻗﻨﺒﺮي ﻣﺎﻟﻴﺪره، ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮي. 1. •. ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ و ﺻﻔﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ در. 15. رﻗﻢ ﮔﻨﺪم ﻧﺎن ﺑﻬﺎره o. ﻣﻴﺜﻢ روﺷﻨﻲ. ، ﻣﺤﺴﻦ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ. زاده. ﻣﻘﺪ م،. ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﺮي. 13. •. اﺛﺮ ﺗﺎرﻳﺦ. ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﺎﺷﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد و اﺟﺰاي ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻻﻳﻦ. ﻫﺎي اﻣﻴﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺎش. در ﺷﻮﺷﺘﺮ o. ﻣﮋده ﺷﺮﻳﻌﺖ.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *